Geschil indienen bij de geschilleninstantie

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder en bent u er met hem of haar niet uitgekomen. Dan kunt u uw geschil indienen bij de geschilleninstantie. Hieronder treft u in het kort de procedure aan zoals in het Geschillenreglement volledig staat beschreven.

Stappenplan op hoofdlijnen voor de klager
1. Een geschil kan uitsluitend schriftelijk en voldoende gemotiveerd door of namens klager aanhangig worden gemaakt bij het bestuur van de Stichting geschilleninstantie KAB, Postbus 2122, 6022 AC BUDEL

2. De klacht dient tenminste te bevatten:
-de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt;
-een omschrijving van het geschil:
-de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

3. Degene die een geschil aanhangig maakt, is aan de geschilleninstantie een bedrag van €50,- (klachtengeld) verschuldigd. Dit bedrag dient te zijn voldaan voordat het geschil in behandeling wordt genomen.

4. Het klachtengeld wordt door de geschilleninstantie niet terugbetaald.

5. Na ontvangst van de klacht ontvangt de klager of diens gemachtigde schriftelijk een ontvangstbevestiging
Dit schrijven geeft tevens:
- instructie over de betaalwijze van het klachtengeld van 50 euro;
-een door klager in te vullen en te ondertekenen en retour te zenden verklaring waarin hij verklaart de door de geschilleninstantie te wijzen uitspraak als bindend te aanvaarden
-een door de klager of diens wettelijk vertegenwoordiger in te vullen te ondertekenen en retour te zenden verklaring dat hij er mee instemt dat de zorgaanbieder alle naar het oordeel van de van de zorgaanbieder relevante gegevens , inclusief de medische en paramedische behandelgegevens aan de geschilleninstantie verstrekt voor de behandeling van het geschil.

6. De klager kan worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal €500,-

7. De behandeling van het geschil vindt in het beginsel schriftelijk plaats onder toepassing van hoor en wederhoor.

Heeft u hier vragen over neem dan contact op met het secretariaat van de geschilleninstantie.

Let op: De Stichting geschilleninstantie KAB behandelt alleen klachten jegens zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de Stichting geschilleninstantie KAB. Mocht, na ontvangst van de door u toegestuurde bescheiden blijken dat uw zorgaanbieder niet is aangesloten bij de Stichting geschilleninstantie KAB dan zal de Stichting geschilleninstantie KAB u hieromtrent berichten.